Hałas

Hałasem potocznie nazywamy wszelkie nieprzyjemne, niepożądane, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na nasz narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka. Definicja ta jest jednak nieprecyzyjna gdyż w dużej części zależy od subiektywnej oceny człowieka. Natomiast z fizycznego punktu widzenia, dźwięki są to drgania mechaniczne ośrodka sprężystego (gazu, cieczy lub ośrodka stałego). Najczęściej stosowana miarą hałasu jest poziomu ciśnienia akustycznego wyrażany w decybelach dB.

Zakres spotykanych w środowisku poziomów dźwięku jest dość rozległy, począwszy od wartości progowych, tj. poziomu 0 dB, będących jeszcze w stanie wywołać u człowieka wrażenie słuchowe (próg słyszalności), po wartości powodujące fizyczne odczucie bólu – 130 dB (granica bólu).

Hałas może być szkodliwy dla zdrowia człowieka, ponieważ jego zbyt duże natężenie może prowadzić do uszkodzenia narządu słuchu. Mniejsze wartości natężenia hałasu, lecz występujące długotrwale lub posiadające nieodpowiednie widmo akustyczne (np. za wysokie, lub za niskie), a także drażniące w inny sposób (np. jednostajne, długotrwałe, przenikliwe, rozpraszające, mające miejsce w nieodpowiednim miejscu lub czasie itd.) mogą wpływać negatywnie na psychikę.

Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa ustaliło w kwietniu 1996 r., że do prognozowania stanu skażenia środowiska hałasem należy stosować program komputerowy oraz związaną z nim instrukcję Instytutu Techniki Budowlanej nr 338. Jak pisze tam Min. Budownictwa zaleca się stosowanie niniejszej instrukcji przez projektantów oraz w pracach terenowych organów administracji państwowej i samorządów terytorialnych.

Wszystkie obliczenia wykonywane są w tym programie, jego najnowszą wersją z maja 2007, zgodną z PN-ISO 9613-2-2002 oraz dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 25 czerwca 2002 r Program ten uwzględnia również tłumienie dźwięku przez grunt. Algorytm obliczeń rozprzestrzeniania się hałasu w środowisku jest zgodny z PN-ISO 9613-2. Firma nasza jest licencjonowanym użytkownikiem niniejszego programu – Program HPZ 2001 wg Instrukcji ITB Nr 338/2005, Licencja Zakładu Akustyki ITB nr: NA-0191.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, natężenie hałasu w środowisku do oceny jego uciążliwości lub szkodliwości określa się wartością poziomu dźwięku A mierzoną w decybelach (dBA). Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku podawane są także w dBA.

Aktualnie dopuszczalne wielkości hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku z dnia 14 czerwca 2007r. (Dz.U. Nr 120, poz. 826)

Firma nasza zajmuje się kompleksowymi ocenami oddziaływania akustycznego zakładu na środowisko naturalne.