Odpady

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21) – Zgodnie z art. 66 ust. 1 ww. ustawy o odpadach posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów.

Posiadacz odpadów – wytwórca odpadów lub osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości (art. 3 ust. 1 pkt 19 ww. ustawy).

Wytwórca odpadów – każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), każdy, kto przeprowadza wstępna obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art. 3 ust. 1 pkt 32 ww. ustawy).

Ewidencję odpadów należy prowadzić przy użyciu następujących dokumentów:
  1. karty ewidencji odpadów, prowadzone dla każdego rodzaju odpadu odrębnie;
  2. karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych;
  3. karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  4. karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;
  5. karty przekazania odpadu.

Posiadacz odpadów prowadzący ewidencję zobowiązany jest do sporządzania i przekazywania marszałkowi województwa zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów (w tym również zbiorczych zestawień danych o komunalnych osadach ściekowych).

Pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami

Zgodnie z art. 180a Prawa ochrony środowiska, wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji, jeżeli wytwarza powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie.

Posiadacz odpadów, który prowadzi odzysk lub unieszkodliwianie odpadów obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a prowadzący zbieranie obowiązany jest do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów, zgodnie z art. 41, ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. z 2013r. poz. 21 z późn. zm.).

Wytwórca odpadów może zlecić wykonanie obowiązku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadów. Posiadacz odpadów może je przekazywać dalej, jednak wyłącznie podmiotom, które uzyskały wymaganą prawem decyzję właściwego organu zezwalającą na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami, chyba że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia.

Dla wszystkich ww. obowiązków nałożonych na podmioty, firma wykonuje stosowne opracowania wraz z możliwością prowadzenia w imieniu podmiotu ewidencji odpadowej i rocznych sprawozdań odpadowych.