Opłaty do środowiska

Zgodnie z Ustawą z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 – tekst jednolity z późn. zm.), Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.) oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005r. Nr 239, poz. 2019 – tekst jednolity, z późn. zm.) podmioty korzystające ze środowiska muszą odprowadzać opłaty z tego tytułu na konto stosownego Urzędu Marszałkowskiego. Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi podmiotem korzystającym ze środowiska jest:

 • Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w świetle przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej oraz osoba prowadząca działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki.
 • Jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą.
 • Osoba fizyczna nie będąca podmiotem, o którym mowa w pkt. 1, korzystająca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Opłaty za korzystanie ze środowiska wnosi się za:

 • wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
 • wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w tym również za wody roztopowe i opadowe pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych,
 • pobór wód z ujęć własnych,
 • składowanie odpadów.

Podmiot korzystający ze środowiska ma obowiązek:

 • prowadzić aktualizowaną co pół roku ewidencję danych zawierającą informacje o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat,
 • ustalać we własnym zakresie wysokość należnej opłaty, według stawek obowiązujących w okresie, w którym korzystanie ze środowiska miało miejsce,
 • wnosić bez wezwania należną opłatę do końca miesiąca po upływie każdego półrocza, na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska. UWAGA!Wyjątek stanowią opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z eksploatacji urządzeń (zgodnie z ustawą Prawo Ochrony Środowiska, przez urządzenia rozumie się niestacjonarne urządzenia techniczne, w tym środki transportu), należy wnosić na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska.)
 • przedstawiać marszałkowi województwa, a także wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska, wykaz zawierający dane, na podstawie których została wyliczona opłata.

UWAGA!:

 • Opłaty nie wnosi się w przypadku, gdy wyliczona kwota nie przekracza: 400 zł/półrocze dla danego rodzaju korzystania ze środowiska.
 • Zwolnienie z obowiązku wniesienia opłaty nie zwalnia z obowiązku składania informacji.
 • W przypadku jego braku marszałek województwa wymierza opłatę w drodze decyzji, na podstawie własnych ustaleń lub wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.
 • W przypadku nieuiszczenia opłaty albo uiszczenia opłaty w wysokości nasuwającej zastrzeżenia Marszałek Województwa wymierza opłatę w drodze decyzji administracyjnej na podstawie własnych ustaleń lub kontroli i wyników kontroli wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

 

Firma OPERAT wykonuje usługi związane z kompleksowym rozliczaniem opłat środowiskowych podmiotów gospodarczych korzystających ze środowiska.