Powietrze

Wykonanie wniosku pod wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej w zakresie wpływu zakładu w stanie docelowym na stan zanieczyszczenia atmosfery oparte jest na wymogach określonych w poszczególnych aktach prawnych. Zakresem analizy standardowo jest objęte:

 • ustalenie warunków technicznych i technologicznych emisji,
 • określenie rodzajów i ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery,
 • obliczenie stężeń maksymalnych i przestrzennego rozkładu stężeń zanieczyszczeń oraz sformułowanie wniosków. Obliczenia wykonujemy wykorzystując program komputerowy, opracowany przez Zakład Ochrony Środowiska, Informatyki i Elektroniki „EKO-KOM” Warszawa, o nazwie ZANAT v. 6.0, którego jesteśmy licencjonowanym użytkownikiem.
Podstawowymi aktami prawnymi normującymi konieczność podjęcia działań przez zakładu w celu uzyskania stosownych decyzji jest:
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 880)
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. Nr 130, poz. 881)

Ww. rozporządzenia określając przypadki w których albo należy wykonać jedynie zgłoszenie instalacji, albo nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza. Oznacza to formalnie, że jeżeli podmiot posiada instalacje inne niż wymienione poniżej lub przekraczające wartości graniczne wymienione w 2 cyt rozporządzeniach powinien złożyć informacje albo wniosek pod wydanie decyzji o emisji dopuszczalnej.
Rodzaje instalacji, z których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza nie wymaga pozwolenia, przedstawia poniższa lista:

 1. Instalacje energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do:

 • 5 MW – opalane węglem kamiennym;
 • 10 MW – opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą , olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;
 • 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą , olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW.

 1. Instalacje inne niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:

- wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub

- wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10% dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10% wartości odniesienia, uśrednionych dla 1 godziny.

 1. Instalacje do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę.
 2. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej mniejszej niż 30 Mg surowca na godzinę.
 3. Instalacje do produkcji wapna palonego – o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę.
 4. Instalacje do spawania – obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze.
 5. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt – z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.).
 6. Instalacje do powlekania – do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku.
 7. Zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3.
 8. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw - o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 Mg na rok.
 9. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.
 10. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.
 11. Młyny spożywcze.
 12. Instalacje stosowane w gastronomii.
 13. Instalacje do produkcji węgla drzewnego.
 14. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.
 15. Instalacje do oczyszczania ścieków.
 16. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza.
 17. Zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej.
 18. Dygestoria.
 19. Garaże.
Firma posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie i wiedzę techniczną do realizacji dokumentacji obejmujących:
 • wnioski o uzyskanie pozwolenia na emisję gazów lub pyłów do powietrza
 • zgłoszenia instalacji z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
 • efekty ekologiczne