Woda i Ścieki

Zgodnie z art. 37 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229) tekst jednolity z dnia 18 listopada 2005 r. (Dz.U. Nr 239, poz. 2019), pozwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

Art. 37. Szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub zwykłe, w szczególności:

 1. pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych;
 2. wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi;
 3. przerzuty wody oraz sztuczne zasilanie wód podziemnych;
 4. piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód powierzchniowych;
 5. korzystanie z wód do celów energetycznych;
 6. korzystanie z wód do celów żeglugi oraz spławu;
 7. wydobywanie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, a także wycinanie roślin z wód lub brzegu;
 8. rybackie korzystanie ze śródlądowych wód powierzchniowych.

Należy pamiętać, że zwykłe korzystanie z wód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego.

Nie stanowi zwykłego korzystania z wód:

 • nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni;
 • pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę;
 • korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej;
 • rolnicze wykorzystanie ścieków lub wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5 m3 na dobę.